#cc99b3 基本的颜色信息

#cc99b3

在RGB色彩模式,六角三重 #cc99b3 有小数指数: 13408691, 由 80% 红, 60% 绿色 和 70.2% 蓝色. #cc99b3 在CMYK色彩模式, 由 0% 青色, 25% 品红, 12.3% 黄色 和 20% 黑色.
#cc99cc 是最接近的网页安全色 #cc99b3.

颜色 #cc99b3 复制/粘贴

#cc99b3 色彩细节和转换

十六进制三重 #cc99b3 定义: 红 = 204, 绿色 = 153, 蓝色 = 179 或CMYK: 青色 = 0, 品红 = 0.25, 黄色 = 0.12254901960784, 黑色 = 0.2

配色方案发生器 for #cc99b3

在色彩理论,色彩方案是在色彩设计中使用的选择.

#cc99b3 #99ccb2
#9acc99 #cc99b3 #99cccc
#99b3cc #cc99b3 #b3cc99
#999acc #cc99b3 #cccc99
#99b3cc #cc99b3 #ccb299 #99ccb2
#99afcc #99cca1 #cc99b3 #b7cc99 #99ccc7

类似颜色

它们的颜色是色轮上彼此相邻。类似的颜色往往看起来愉快起来,因为他们是密切相关的.

#99c4cc #99b3cc #99a2cc #a199cc #b299cc #c399cc #cc99c4 #cc99b3 #cc99a2 #cca199 #ccb299 #ccc399 #c4cc99 #b3cc99 #a2cc99

单色

色调是通过增加它在降低HSL颜色模型,色彩亮度创建. 对于色调的下一个步骤是 #000 和色调是 #fff.

#bd7b9d #ae5e87 #954a70 #773c5a #592d43 #3c1e2d #1e0f16
#d2a6bd #d9b3c6 #dfbfd0 #e6ccd9 #ecd9e3 #f2e6ec #f9f2f6

HTML和CSS #cc99b3 - 颜色使用

使用示例HTML/ CSS代码段 #cc99b3 颜色.

本段的背景颜色是 #cc99b3

本段文字颜色是 #cc99b3

本段的边框颜色是 #cc99b3