#66cc33 (#6c3) 基本的颜色信息

#66cc33

在RGB色彩模式,六角三重 #66cc33 有小数指数: 6736947, 由 40% 红, 80% 绿色 和 20% 蓝色. #66cc33 在CMYK色彩模式, 由 50% 青色, 0% 品红, 75% 黄色 和 20% 黑色.
#66cc33 是网页安全色.

颜色 #66cc33 复制/粘贴

#66cc33 色彩细节和转换

十六进制三重 #66cc33 定义: 红 = 102, 绿色 = 204, 蓝色 = 51 或CMYK: 青色 = 0.5, 品红 = 0, 黄色 = 0.75, 黑色 = 0.2

配色方案发生器 for #66cc33

在色彩理论,色彩方案是在色彩设计中使用的选择.

#66cc33 #9933cc
#4d33cc #66cc33 #cc33b3
#cc3366 #66cc33 #3366cc
#cc4d33 #66cc33 #33b3cc
#cc3366 #66cc33 #33cc99 #9933cc
#cc3359 #6633cc #66cc33 #3373cc #cc33bf

类似颜色

它们的颜色是色轮上彼此相邻。类似的颜色往往看起来愉快起来,因为他们是密切相关的.

#cc3399 #cc3366 #cc3333 #cc6633 #cc9933 #cccc33 #99cc33 #66cc33 #33cc33 #33cc66 #33cc99 #33cccc #3399cc #3366cc #3333cc

单色

色调是通过增加它在降低HSL颜色模型,色彩亮度创建. 对于色调的下一个步骤是 #000 和色调是 #fff.

#59b32d #4d9926 #408020 #33661a #264d13 #1a330d #0d1a06
#79d24d #8cd966 #9fdf80 #b3e699 #c6ecb3 #d9f2cc #ecf9e6

HTML和CSS #66cc33 - 颜色使用

使用示例HTML/ CSS代码段 #66cc33 颜色.

本段的背景颜色是 #66cc33

本段文字颜色是 #66cc33

本段的边框颜色是 #66cc33